ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ Vedio Conference
ช่องทางรับชม การถ่ายทอดสด http://www.tv.obec.go.th/live/  และ ww.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ต.ค. 2559 21:12
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ต.ค. 2559 21:12
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ต.ค. 2559 21:12
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ต.ค. 2559 21:13
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ต.ค. 2559 21:14
Comments