ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.แพร่ เขต 2

https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/director/นายชูชาติ  พอจิต
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ<<
นายสุกิจ  มาปง
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
>>เข้าสู่เบไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์<<
นางพัทธ์ธีรา  ตุ้ยเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน<<
 นางจันทนา  ขัตติโย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/nitedph2/นายสานิตย์  โลหะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา<<
 นายคำรณ  กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา<<
นายสุกิจ  มาปง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
>>เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน<<
Comments