ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.แพร่ เขต 2

นางจันทนา  ขัตติโย
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ

>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ<<
นางสาวกมลพร  แสนสุวรรณ์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
>>เข้าสู่เบไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์<<
นางชัชฎาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน<<
นางวิมลพรรณ เวทมนต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนิตยา วรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา<<
 
นางสาววาสนา ธรรมชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา<<
นางเนตรนภา  ชัยธีระสุเวท 
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
>>เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน<<
 
นางปณิดา เสนนันตา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี<<

นางนภาพร   แสนบ่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาบุคลากร<<
  นางนงค์นุช  ประดับ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
>>เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ<<

Comments