รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาศ  สินมณี
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย  จันทะสาร
รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ 
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2Comments