https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
              

  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:32 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษา
  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และโรงเรียนที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 6 และโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้น ป.6 และ ม.3  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต

  ส่ง 18 เม.ย. 2562 20:46 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • พิธีรดน้ำดำหัว

  คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 18 เม.ย. 2562 02:50 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1156 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์                              วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 00:41 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2