กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

นายมานิต  ภาษิตวิไลธรรม         (ประธานกรรมการ)
นายธีรศักดิ์  แก้วบริสุทธิ์
นายประดิษฐ์  คำมี
นายพินิจ  แก่นจันทร์
นายไพโรจน์  สุขธยารักษ์
นายจักราวุท  ไผทวรรณกุล
นายเสนีย์  เทพศุภร
Comments