การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เอกสาร คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  พ.ศ. 2560 - 2564          
แนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


Comments