คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


นาง จันทนา  ขัตติโยนักทรัพยากรบุคคล
นาง สุวิชญา  นาเหมืองนาง สุวิชญา  นาเหมือง
น.ส. เยาวเรศ  ดอกบัวนักทรัพยากรบุคคล
นาง ปรียา  สำลีนักทรัพยากรบุคคล
น.ส. นาลิน  ปันเอ้ย
นาย พนม  กันกา
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นาง ปณิดา  เสนนันตานิติกร
Comments