คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธินักทรัพยากรบุคคล
นาง สุวิชญา  นาเหมืองนาง สุวิชญา  นาเหมือง
น.ส. เยาวเรศ  ดอกบัวนักทรัพยากรบุคคล
นาง ปรียา  สำลีนักทรัพยากรบุคคล
น.ส. นาลิน  ปันเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
Comments