คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯลฯ

นาย สานิตย์  โลหะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นาย บูรชาติ  ศิริเป็งศึกษานิเทศก์
นาย มานะ  กาศโอสถศึกษานิเทศก์
นาง เบ็ญจมาศ  มณเฑียรศึกษานิเทศก์
น.ส. มณฑารพ  กาศเกษมศึกษานิเทศก์
น.ส. นิตยา  วรรณรัตน์ศึกษานิเทศก์
นาย เจนพนธ์  จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์
น.ส. กัลยา  สุรีย์ศึกษานิเทศก์
Comments