คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน


นาง ชัชฎาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.อุษณีย์  บุญเรื่องนามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ขวัญชัย  ข้ามสามเจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชีวารัตน์  ปรารมภ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Comments