คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน


นาง พัทธ์ธีรา  ตุ้ยเต็มวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธิ
นาย พิเชษฐ์  สุดใจ
น.ส.อุษณีย์  บุญเรื่องนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ขวัญชัย  ข้ามสามเจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชีวารัตน์  ปรารมภ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Comments