คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นาย คำรณ  กิ่งแก้วนักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาง รุ่งณัฏฐินี  พิมพ์ภัทรโชคนักจัดการงานทั่วไป
นาง มณีพร  หนิ้วบุรุษนักจัดการงานทั่วไป
นาง สรวงสุดา  เสนากูลเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส. วาสนา  ธรรมชัยนักวิชาการศึกษา
นาง นภาพร  แสนบ่อ
นาง แสงหล้า  สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
Comments