คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-kar-ptibati-ngan-klum-sng-serim-kar-suksa-thang-kil-thekhnoloyi-sarsnthes-laea-kar-suxsar
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-kar-ptibati-ngan-klum-brihar-kar-ngein-laea-sinthraphy
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-kar-ptibati-ngan-klum-brihar-ngan-bukhkhl
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-ptibati-ngan-klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-kar-ptibati-ngan-klum-nithes-tidtam-laea-pramein-phl-l
https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-kar-ptibati-ngan-klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa

https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/khumux-ptibati-ngan-hnwy-trwc-sxb-phayni
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
Comments