คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ


นาง จันทรา  ขัตติโยนักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นาง กาญจนา  มีมากนักจัดการงานทั่วไป
นาง พรรณผกา  พรหมสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป
นาย ปภังกร  ปิติวัฒนานักประชาสัมพันธ์

Comments