คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ


นาย ชูชาติ  พอจิตนักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นาง กาญจนา  มีมากนักจัดการงานทั่วไป
นาง พรรณผกา  พรหมสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป
นาย สมเดช  ชัยมงคลพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการ
นาง นงค์นุช  ประดับนักประชาสัมพันธ์
นาย ชิดชน  ชากฤษนักประชาสัมพันธ์
นาย สมพงศ์  สิริเมฆสุธาช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ประเสริฐ  ดอนดงช่างไฟฟ้า ช 4
นาย สุรชัย  กินรช่างไม้ ช 4
นาย บรรหยัด  อินทร์แก้วช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ณรงค์  พุ่มพวงช่างไม้ ช 4
นาย สุวัฒน์  ปัจจัยยาม
น.ส. พิมลภา  อินปันเจ้าหน้าที่ธุรการ
นาง เบญจรัตน์  ใจทิพย์แม่บ้าน
นาง ปิยาภรณ์  ไชยสวัสดิ์แม่บ้าน
นาย พารนัน  จันรักนักการภารโรง
นาย พิทยา  ชื่นสมบัตินักการภารโรง
นาย สมศักดิ์  ไชยสวัสดิ์

ยาม
Comments