คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายวันชาติ  บัวสิงห์ (ประธานกรรมการ)
นางกอบกุล  พรหมทอง (กรรมการ)
นายพงศ์เทพ  พันธุ์นิติพงศ์ (กรรมการ)
นายชยพล  นักระนาด (กรรมการ)
นางสมพร  จองปิหย่า (กรรมการ)
นายมานิต  ภาษิตวิไลธรรม (กรรมการ)
นายนิกร  พุ่มพวง (กรรมการ)
ดาบตำรวจวิทย์  คุณทา (กรรมการ)
นายสานิตย์  โลหะ (กรรมการและเลขานุการ)
หน้าเว็บย่อย (1): จดหมายข่าว
Comments