คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว              (ประธานกรรมการ)

นางกอบกุล  พรหมทอง             (กรรมการ)

นายชยพล  นักระนาด               (กรรมการ)

นายประดิษฐ์  คำมี                  (กรรมการ)

นายนิกร  พุ่มพวง                    (กรรมการ)

ว่าที่ รต.พัทธิกร  วุฒิ                (กรรมการ)

นางสมพร  จองปิหย่า               (กรรมการ)

นายสานิตย์  โลหะ                   (กรรมการและเลขานุการ)

หน้าเว็บย่อย (1): จดหมายข่าว
Comments