คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสันติชัย  บัวทอง                (ประธานกรรมการ)

นายโรมเพชร  เสาร์แดน             (กรรมการ)

ว่าที่ ร.ต.พัทธิกร  วุฒิ                (กรรมการ)

นายชาญณรงค์  จันทร์ป้อม         (กรรมการ)

นางสมพร  จองปิหย่า                (กรรมการ)

นายนิกร  พุ่มพวง                     (กรรมการ)

นายชยพล  นักระนาด                (กรรมการ)

นายประดิษฐ์  คำมี                    (กรรมการ)

นายสานิตย์  โลหะ                   (กรรมการและเลขานุการ)

หน้าเว็บย่อย (1): จดหมายข่าว
Comments