คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสันติชัย  บัวทอง                (ประธานกรรมการ)

นายชาญณรงค์  จันทร์ป้อม         (กรรมการ)

ว่าที่ ร.ต.พัทธิกร  วุฒิ                (กรรมการ)

นายสานิตย์  โลหะ                   (กรรมการ)

นายปรีชาชาญ  อินทรชิต            (กรรมการ)

นางวัชรี  กาศสนุก                    (กรรมการ)

นายภานุพงศ์  กาศทิพย์             (กรรมการ)

นายทรงพล  เวียงชัย                 (กรรมการ)

นางสาวนิตยา  วรรณรัตน์           (กรรมการและเลขานุการ)

หน้าเว็บย่อย (1): จดหมายข่าว
Comments