คำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 และ 11/2559

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjMyMDI0ZWI3NGU5YTRmYTE
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjYzOGIzYjNlNjg3NmVjZjc