บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:40โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
11 มิ.ย. 2560 23:40
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
11 มิ.ย. 2560 23:40
Comments