ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)และผลงานที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่ี่อนให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น

โพสต์29 พ.ย. 2559 00:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา

38 ค.(2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้เสนอแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  

 

                    เพื่อให้การประเมินบุคคลและผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่

เสนอขอรับการประเมินของข้าราชการดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

หากมีผู้ประสงค์ทักท้วงบุคคลหรือผลงานให้มีการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 พ.ย. 2559 00:03
Ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 พ.ย. 2559 00:03
Comments