ข่าวประชาสัมพันธ์


รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย โดยมีว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยและคณะครูนำเสนอผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ณ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ โดยมีนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ และคณะครูนำเสนอผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 มกราคม  2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) โรงเรียนบ้านน้ำริน

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน โดยมีนายบุญมี เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน และคณะครู นำเสนอผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร สู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) โดยมีนายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) และคณะครูนำเสนอผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสารสู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ครั้งที่ 1/2564

โพสต์21 ม.ค. 2564 22:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างการเรียนรู้และการสื่อสารสู้ภัยฝุ่น (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

โพสต์21 ม.ค. 2564 20:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตุ้ม อ.ลอง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โพสต์21 ม.ค. 2564 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะสาร และ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตุ้ม อ.ลอง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล ผอ.โรงเรียนบ้านนาตุ้ม และคณะครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

1-10 of 1761