ข่าวประชาสัมพันธ์


นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดรั่ว โรงเรียนบ้านแม่แปง โรงเรียนบ้านวังชิ้น โรงเรียนบ้านวังเบอะ โรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านนาใหม่

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านไทรย้อย โรงเรียนบ้านปางเคาะ และโรงเรียนบ้านปากปาน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ และโรงเรียนบ้านค่างาม

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์22 พ.ค. 2563 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2563 00:34 ]

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 พื้นที่ อ.สูงเม่น และ อ.เด่นชัย เพื่อตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ผ่าน DLTV ในช่วงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โพสต์21 พ.ค. 2563 01:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต

ประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์20 พ.ค. 2563 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเรียนผ่าน DLTV และการเรียนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล ในเขต อ.วังชิ้น 

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์18 พ.ค. 2563 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเรียนผ่าน DLTV และการเรียนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล ณ บ้านแม่หีด บ้านแม่เกี่ยม บ้านแม่จองไฟ และบ้านดอนทราย

ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์15 พ.ค. 2563 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว พร้อมด้วย ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 63) ผ่านช่องทาง True VROOM

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โพสต์6 พ.ค. 2563 23:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

1-10 of 1537