ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมประชุมการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2562  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตวิทยา PBL และ PLC สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตวิทยา PBL และ PLC สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์20 ก.พ. 2562 19:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ร่วมพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์20 ก.พ. 2562 19:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคคลสำคัญ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก ทั้ง 6 จังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์14 ก.พ. 2562 23:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมชี้แจงแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน ในสังกัด เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกำหนด ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน ในสังกัด เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกำหนด ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านห้วยกูด/โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล/โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

1-10 of 1104