ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

โพสต์โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต ]

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนครา อ.เมือง จ.แพร

นักศึกษา ม.รามคำแหง ศึกษาข้อมูล สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์27 เม.ย. 2560 21:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนักศึกษา เข้าศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต  2 จำนวน 13 ราย  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 28 เมษายน 2560

 

การอบรมพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โพสต์25 เม.ย. 2560 21:04โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 21:10 ]

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

โพสต์24 เม.ย. 2560 20:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สพป.แพร่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1

โพสต์24 เม.ย. 2560 18:17โดยAdmin phrae2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1 ณห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 22 เมษายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรม Routine to Research

โพสต์20 เม.ย. 2560 21:08โดยAdmin phrae2

   ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรม Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมและนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 21 เมษายน 2560

ต้อนรับ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน

โพสต์19 เม.ย. 2560 21:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2560 00:51 โดย Admin phrae2 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับคณะคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งงานเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียนโดยใช้กิจการเนตรนารี  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 20 เมษายน 2560

สพป.แพร่ เขต 2 เตรียมความพร้อมรองรับโครงสร้างใหม่

โพสต์18 เม.ย. 2560 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2560 00:52 โดย Admin phrae2 ]

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงสร้างใหม่ทางการศึกษา โดยสร้างความพร้อมของบุคลากรในการเตรียมงานเพื่อรองรับการประเมิน ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

รดน้ำดำหัว ผวจ.แพร่

โพสต์18 เม.ย. 2560 00:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.แพร่ และ รอง ผวจ.แพร่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในวันที่ 17 เมษายน 2560 ณ จวน ผวจ.แพร่

1-10 of 500