ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์17 ส.ค. 2561 00:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระหว่าง สพป.แพร่ เขต 2และโรงเรียนในสังกัด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงการรักษ์ภาษาไทย” , มอบวุฒิบัตรให้กับข้าราชการครูที่ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยและหลักสูตรพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หลังจากนั้น นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 ทุน  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนยพัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Long Kids Healthy

โพสต์17 ส.ค. 2561 00:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Long Kids Healthy เด็กเมืองลองสุขภาพดี มีสุข  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมีครูและ นักเรียนในอำเภอลอง จำนวน 31 โรง  ร่วมกิจกรรมงานแสดงและการจัดนิทรรศการ

อบรมสัมมนาการป้องกันการกระทำผิดวินัยและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

โพสต์16 ส.ค. 2561 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการป้องกันการกระทำผิดวินัยและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดวินัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ศูนยพัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยวิทยากรในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก นายสมปราชญ์ พลับแดง ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่  และวิทยากรภาคบ่าย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

พิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

โพสต์15 ส.ค. 2561 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย  จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม  นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และการยกระดับ “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่เขต 2  ในวันที่16 สิงหาคม 2561

อบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนจัดการเรียนรวมประจำอำเภอสูงเม่น

โพสต์15 ส.ค. 2561 23:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนจัดการเรียนรวมประจำอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูรับผิดชอบการศึกษาพิเศษเรียนรวมของโรงเรียนในเขตอำเภอสูงเม่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

โพสต์15 ส.ค. 2561 21:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทาน พุ่มพวง บิดาของ นางปรียา สำลี นักทรัพยากรบุคคล ณ บ้านดอนแท่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหลวง

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาหลวง โดยตรวจดูสภาพแวดล้อม, สังเกตการสอน, การสอนโดยใช้ระบบ dltv และทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลอง

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลอง โดยพบปะ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอลอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ

โพสต์14 ส.ค. 2561 20:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ และสังเคราะห์แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ (PLC) ระดับเครือข่าย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 โรง  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 966