การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของบุคลากรสถานศึกษาอำเภอสูงเม่น

โพสต์27 พ.ค. 2562 20:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2562 20:01 ]

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของบุคลากรสถานศึกษาอำเภอสูงเม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามโปรแกรมฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. และเพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments