แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนา

โพสต์28 ส.ค. 2561 21:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนา ครั้งที่ 24  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ณ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Comments