แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง

โพสต์2 ก.ย. 2561 20:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ณ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม  อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Comments