โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์9 ก.ค. 2561 02:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ออกนิเทศติดตาม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 จำนวน 150 คน, การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิดActive learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 140 คน ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้โดยการออกแบบ:สะเต็มสำหรับประถมศึกษา จำนวน 85 คน ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เดน
Comments