งานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ก.ย. 2562 04:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงถึงขีดความสามารถในด้านทักษะศิลปหัตถกรรม, วิชาการ และด้านเทคโนโลยี. เพื่อให้ครูผู้สอน, นักเรียน ได้ตระหนักเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญญาไทย ตลอดทั้งงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในปีนี้ สพฐ. ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มวิชาการ, เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 196 กิจกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,307 คนคณะกรรมการตัดสินจำนวน 588 คน
Comments