ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์18 เม.ย. 2562 20:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และโรงเรียนที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 6 และโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้น ป.6 และ ม.3  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต

Comments