รับโล่เกียรติยศ

โพสต์30 พ.ค. 2562 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่เกียรติยศในฐานะเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Comments