สพป.แพร่ เขต 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

โพสต์28 เม.ย. 2561 20:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ โดยมี นางเบญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments