สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่รางวัลเขตที่มีผลคะแนน 0-net 1 ใน 10 ของประเทศ

โพสต์4 ต.ค. 2561 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่เกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2560  สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 7 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และ รับมอบเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3   และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นลำดับที่ 1, คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นลำดับที่ 5 ,คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นลำดับที่ 6 จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

Comments