อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT

โพสต์4 มี.ค. 2561 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT ของสถานศึกษา  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี นายเอกธิดล. ปัญญาวัน และคณะ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้เกิดเครือข่ายบุคลากรด้าน ICT  มีการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน อาศัยความร่วมมือระหว่างกันในการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้เชิงวิชาการ ตลอดจนสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ด้าน ICT   อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Comments