บุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

ผู้บริหาร

ดร.สุเทพ  ปาลสาร                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

นายพรชัย  จันทะสาร                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

ดร.ธงชัย  คำปวง                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

นางจันทนา   ขัตติโย                           นักจัดการงานทั่วไป  ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางกาญจนา   มีมาก                           นักจัดการงานทั่วไป

นายปภังกร  ปิติวัฒนา                         นักประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชนี  ศรีเขียว                          เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ชนติกานต์ จิตประสงค์                  พนักงานพิมพ์ดีด

นายสมพงศ์  สิริเมฆสุธา                      ช่างไฟฟ้า ช 4

นายประเสริฐ  ดอนดง                         ช่างไฟฟ้า ช 4

นายสุรชัย  กินร                                   ช่างไม้  ช 4

นายบรรหยัด  อินทร์แก้ว                     ช่างไฟฟ้า ช 4

นางเบญจรัตน์  ใจทิพย์                       แม่บ้าน

นางปิยาภรณ์  ไชยสวัสดิ์                     แม่บ้าน

นายพารนันท์  จันรัก                            นักการภารโรง

นายอังคาร ไชยพรหม                         นักการภารโรง

นายจีรศักดิ์  อู่เงิน                                ยาม

นายนิมิต  นุคำ                                     ยาม

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวกมลพร  แสนสุวรรณ์             นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จุฑารัตน์  โลมอย                        นักวิชาการเงินและบัญชี

นายปิยะกร  อ่อนเป็ง                          นักวิชาการพัสดุ

นางกาญจนา   เทียมแสน                   เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.นิภาพร  กาศสนุก                        เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ธนัชพร ผาสุก                             เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วรณัน สุภาแก้ว                           เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.กิ่งกาญจน์ พรานฟาน                 เจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชมัยพร  แก้วสุทธิ                 นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.เยาวเรศ   ดอกบัว                       นักทรัพยากรบุคคล

นางปรียา   สำลี                                 นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.นาลิน   ปั้นเอ้ย                           นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุวิชญา  นาเหมือง                      นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.พัชรี  นาเหมือง                           นักทรัพยากรบุคคล

นางจีระวรรณ คำสม                          เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มกฏหมายและคดี

นางปณิดา   เสนนันตา                       นิติกร

นางาสววิไลพร  ไชยวุฒิ                    นิติกร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นางนงค์นุช   ประดับ                        นักประชาสัมพันธ์

นายเอกธิดล  ปัญญาวัน                   พนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มนโยบายและแผน

นางพัทธ์ธีรา   ตุ้ยเต็มวงค์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชีวารัตน์   ปรารมภ์                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.อุษณีย์  บุญเรืองนาม                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางดลฤทัย  โตทองหล่อ                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายขวัญชัย   ข้ามสาม                     เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.วาสนา   ธรรมชัย                      นักวิชาการศึกษา

นายพิเชษฐ์  สุดใจ                          นักวิชาการศึกษา

นางแสงหล้า   สุดใจ                        นักวิชาการศึกษา

นางมณีพร   หนิ้วบุรุษ                      นักวิชาการศึกษา

นางรุ่งณัฐฐินี  พิมพ์ภัทรโชค            นักวิชาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวิมลพรรณ   เวทมนต์                 นักทรัพยากรบุคคล

นาย รัฐนันท์  สินมณี                        เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายสานิตย์ โลหะ                        ศึกษานิเทศก์

นางสาวนิตยา วรรณรัตน์               ศึกษานิเทศก์

นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา                ศึกษานิเทศก์

นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ                ศึกษานิเทศก์

น.ส.หนึ่งฤทัย  เจริญสุข                ศึกษานิเทศก์

นายวีระพันธ์  ไชยบุตร                  ศึกษานิเทศก์

น.ส.อาจารี  พู่กัน                            เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางนภาพร  แสนบ่อ                        นักวิชาการศึกษาข้อมูล ณ วันที่  3 ธันวาคม 2562

Comments