บุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

ดร. สุเทพ ปาลสาร
ดร. ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
นาง ศุภมาศ  สินมณี
นาย พรชัย จันทะสาร
นาง จันทนา  ขัตติโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
นักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นาง กาญจนา  มีมาก นักจัดการงานทั่วไป
นาง พรรณผกา  พรหมสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป
นาง นงค์นุช  ประดับ นักประชาสัมพันธ์
นาย ปภังกร  ปิติวัฒนา นักประชาสัมพันธ์
นาย สมพงศ์  สิริเมฆสุธา ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ประเสริฐ  ดอนดง ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย สุรชัย  กินร ช่างไม้ ช 4
นาย บรรหยัด  อินทร์แก้ว ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ณรงค์  พุ่มพวง ช่างไม้ ช 4
นาย สุวัฒน์  ปัจจัย ยาม
นาง เบญจรัตน์  ใจทิพย์ แม่บ้าน
นาง ปิยาภรณ์  ไชยสวัสดิ์ แม่บ้าน
นาย พารนัน  จันรัก นักการภารโรง
นาย สมศักดิ์  ไชยสวัสดิ์
นาย อังคาร ไชยพรหม
น.ส. ชนติกานต์ จิตประสงค์
นาย เอกธิดล  ปัญญาวัน
ยาม
นักการภารโรง
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานคอมพิวเตอร์
นาง ชัชฎาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.อุษณีย์  บุญเรื่องนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ขวัญชัย  ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาง วิมลพรรณ  เวทมนต์
น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธิ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นาง สุวิชญา  นาเหมือง นักทรัพยากรบุคคล
น.ส. เยาวเรศ  ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคล
นาง ปรียา  สำลี นักทรัพยากรบุคคล
น.ส. นาลิน  ปันเอ้ย
นายทนงศักดิ์  บัวเทพ
นางสาวพัชรี  นาเหมือง 
นาย รัฐนันท์  สินมณี
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าธุการ
นาง ปณิดา  เสนนันตา นิติกร
นาง รุ่งณัฏฐินี  พิมพ์ภัทรโชค นักจัดการงานทั่วไป
นาง มณีพร  หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป
นาง สรวงสุดา  เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส. วาสนา  ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา
นาง นภาพร  แสนบ่อ
นาง แสงหล้า  สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นาย บูรชาติ  ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์
นาย สานิตย์  โลหะ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นาย มานะ  กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์
นาง เบ็ญจมาศ  มณเฑียร ศึกษานิเทศก์
น.ส. มณฑารพ  กาศเกษม ศึกษานิเทศก์
น.ส. นิตยา  วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์
นาย เจนพนธ์  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์
น.ส. กัลยา  สุรีย์
นาง นววรรณ วุฒิ
นาย ชวเลิศ สิทธิพัฒนา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นาง กาญจนา  เทียมแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย สุกิจ  มาปง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง จุฑารัตน์  โลมอย นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. อาจารี  พู่กัน
น.ส. นิภาพร  กาศสนุก
น.ส. ธนัชพร ผาสุข
น.ส .สุริษา คำซ้อน
น.ส .วรณัน สุภาแก้ว
น.ส. กิ่งกาญจน์ พรานฟาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
จ้าหน้าที่การเงิน
จ้าหน้าที่การเงิน
จ้าหน้าที่การเงิน
จ้าหน้าที่การเงิน
   
  ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

Comments