บุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

นาย กัมปนาท  ศรีเชื้อ
นาย ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
นาง ศุภมาศ  สินมณี
นาย พรชัย จันทะสาร
นาย ชูชาติ  พอจิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
นักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นาง กาญจนา  มีมาก นักจัดการงานทั่วไป
นาง พรรณผกา  พรหมสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป
นาย สมเดช  ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ
นาง นงค์นุช  ประดับ นักประชาสัมพันธ์
นาย ชิดชน  ชากฤษ นักประชาสัมพันธ์
นาย สมพงศ์  สิริเมฆสุธา ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ประเสริฐ  ดอนดง ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย สุรชัย  กินร ช่างไม้ ช 4
นาย บรรหยัด  อินทร์แก้ว ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ณรงค์  พุ่มพวง ช่างไม้ ช 4
นาย สุวัฒน์  ปัจจัย ยาม
น.ส. พิมลภา  อินปัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
นาง เบญจรัตน์  ใจทิพย์ แม่บ้าน
นาง ปิยาภรณ์  ไชยสวัสดิ์ แม่บ้าน
นาย พารนัน  จันรัก นักการภารโรง
นาย พิทยา  ชื่นสมบัติ นักการภารโรง
นาย สมศักดิ์  ไชยสวัสดิ์
นาย เอกธิดล  ปัญญาวัน
ยาม
พนักงานคอมพิวเตอร์
นาง พัทธ์ธีรา  ตุ้ยเต็มวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธิ
นาย พิเชษฐ์  สุดใจ
น.ส.อุษณีย์  บุญเรื่องนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ขวัญชัย  ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาง จันทนา  ขัตติโย นักทรัพยากรบุคคล
นาง วิมลพรรณ  เวทมนต์ นักทรัพยากรบุคคล
นาง สุวิชญา  นาเหมือง
น.ส. เยาวเรศ  ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคล
นาง ปรียา  สำลี นักทรัพยากรบุคคล
น.ส. นาลิน  ปันเอ้ย
นาย พนม  กันกา
นาย รัฐนันท์  สินมณี
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นาง ปณิดา  เสนนันตา นิติกร
นาง รุ่งณัฏฐินี  พิมพ์ภัทรโชค นักจัดการงานทั่วไป
นาง มณีพร  หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป
นาง สรวงสุดา  เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ
นาย คำรณ  กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส. วาสนา  ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา
นาง นภาพร  แสนบ่อ
นาง แสงหล้า  สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นาย บูรชาติ  ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์
นาย สานิตย์  โลหะ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นาย มานะ  กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์
นาง เบ็ญจมาศ  มณเฑียร ศึกษานิเทศก์
น.ส. มณฑารพ  กาศเกษม ศึกษานิเทศก์
น.ส. นิตยา  วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์
นาย เจนพนธ์  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์
น.ส. กัลยา  สุรีย์ ศึกษานิเทศก์
นาง กาญจนา  เทียมแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย สุกิจ  มาปง
น.ส. ธัญวรรณ  ก๋าทุ่ง                   
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง จุฑารัตน์  โลมอย นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. วชิราภรณ์  สายาวงศ์
น.ส. แคทริยา  เหงยสูง
น.ส. อาจารี  พู่กัน
น.ส. นิภาพร  กาศสนุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
  ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561
Comments