บุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

นาย สุรศักดิ์  ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
นาง ศุภมาศ  สินมณี
นาย ชูชาติ  พอจิต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นาง กาญจนา  มีมาก นักจัดการงานทั่วไป
นาง พรรณผกา  พรหมสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป
นาย สมเดช  ชัยมงคลพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ
นาง นงค์นุช  ประดับ นักประชาสัมพันธ์
นาย ชิดชน  ชากฤษ นักประชาสัมพันธ์
นาย สมพงศ์  สิริเมฆสุธา ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ประเสริฐ  ดอนดง ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย สุรชัย  กินร ช่างไม้ ช 4
นาย บรรหยัด  อินทร์แก้ว ช่างไฟฟ้า ช 4
นาย ณรงค์  พุ่มพวง ช่างไม้ ช 4
นาย สุวัฒน์  ปัจจัย ยาม
น.ส. พิมลภา  อินปัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
นาง เบญจรัตน์  ใจทิพย์ แม่บ้าน
นาง ปิยาภรณ์  ไชยสวัสดิ์ แม่บ้าน
นาย พารนัน  จันรัก นักการภารโรง
นาย พิทยา  ชื่นสมบัติ นักการภารโรง
นาย สมศักดิ์  ไชยสวัสดิ์
นาย เอกธิดล  ปัญญาวัน
น.ส. เปรมฤดี  ศรีจัด
ยาม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ดีด
นาง พัทธ์ธีรา  ตุ้ยเต็มวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
น.ส. ชมัยพร  แก้วสุทธิ
นาย พิเชษฐ์  สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ขวัญชัย  ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส. อุษณีย์  บุญเรืองนาม
นาง สุดารัตน์  ชุมขวัญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาง จันทนา  ขัตติโย นักทรัพยากรบุคคล
นาง วิมลพรรณ  เวทมนต์ นักทรัพยากรบุคคล
นาง ดวงฤดี  อุปนันท์ นักทรัพยากรบุคคล
น.ส. เยาวเรศ  ดอกบัว นักทรัพยากรบุคคล
นาง ปรียา  สำลี นักทรัพยากรบุคคล
นาง วราลักษณ์  แสงด้วง นักทรัพยากรบุคคล
นาย รัฐธนันท์  ปันยศ
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส. นาลิน  ปันเอ้ย
นาง พิชญวริณ  ศรีอิ่นแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นาง ปณิดา  เสนนันตา นิติกร
นาง รุ่งนภา  พิมพ์เดช นักจัดการงานทั่วไป
นาง มณีพร  หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไป
นาง สรวงสุดา  เสนากูล เจ้าพนักงานธุรการ
นาย คำรณ  กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส. วาสนา  ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา
นาง กนกวรรณ  มะลิ นักวิชาการศึกษา
นาง นภาพร  แสนบ่อ
นาง แสงหล้า  สุดใจ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นาย อภิโชค  แสนสา ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาว สะติมม  คำมา ศึกษานิเทศก์
นาง จารุชา  ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์
นาย บูรชาติ  ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์
นาง พุทธพร  อินทรนันท์
นาย ศรัณย์  ศรีท้วม
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นาย สานิตย์  โลหะ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นาย มานะ  กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์
นาง เบ็ญจมาศ  มณเฑียร ศึกษานิเทศก์
นาย สุวิณ  เทพสาธร ศึกษานิเทศก์
น.ส. มณฑารพ  กาศเกษม ศึกษานิเทศก์
น.ส. บุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์
น.ส. จุฑามาศ  วิมาลัย ศึกษานิเทศก์
น.ส. นิตยา  วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์
นาย เจนพนธ์  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์
น.ส. กัลยา  สุรีย์ ศึกษานิเทศก์
นาง กาญจนา  เทียมแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
นาง ชนัญธิตา  กวางอุเสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผ.อ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นาง จำรัสโฉม  อ่ำคต นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย สุกิจ  มาปง
น.ส. ธัญวรรณ  ก๋าทุ่ง                   
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง สุวิชญา  นาเหมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส. ปวีณา  หงษ์ดำเนิน นักวิชาการพัสดุ
น.ส. อัจฉราภรณ์  อินดี เจ้าหน้าที่การเงิน
นาง กิ่งดาว  กาทุ่ง นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
น.ส. ญาณิชศา  ยวงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส. สมพิศ  สายญาติ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. ทองศรี  ใจวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ผ.อ..กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
  ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 2 ก.พ. 2560
Comments