ติดต่อประสานงานกับ สพป.แพร่ เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ประสานงานกับ สพป.แพร่ เขต 2 (กลุ่มงานที่จำเป็น)
1. กลุ่มอำนวยการ
- ธุรการเขตฯ(คุณแมว) 0876577330 และ 0909202395
- ประชาสัมพันธ์ (คุณนงนุช) 0819526913

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
- เบอร์กลางกลุ่มบุคคล 0864301817

3. กลุ่มนโยบายและแผน(เบอร์กลาง)
- คุณพัทธีรา 0956982934
- แผนงาน/โครงการ(คุณขวัญชัย) 0899996084 
- งานสารสนเทศฯ (คุณชีวารัตน์) 0903208279  และ (คุณอุษณีย์) 0931362929
- งานงบประมาณฯ(คุณพิเชษฐ์) 0932549681

4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คุณสุกิจ 0864395239
- งานพัสดุ (จุฑารัตน์) 0979821062

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-เจ้าพนักงานธุรการ(คุณเจี๊ยบ สรวงสุดาฯ) 0864301819

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
- คุณสุกิจ 0864395239

7. กลุ่มนิเทศฯ(ศน.) 
- คุณสานิตย์ 0898528351 , 0979236516
- งานธุรการ (อาจารี) 0840457989

8.กลุ่มกฏหมายและคดี
- คุณปณิดา 0896330200

9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คุณวิมลพรรณ  0966469753
- คุณรัฐนันท์  0622464575

10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณชมัยพร 0811112809
- ict เขตฯ คุณเอกธิดล 0861815599

แบบประเมินความพึงพอใจ

ข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะการใช้บริการ สพป.แพร่ เขต 2


แบบสอบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์ www.phrae2.go.th

Comments