เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ชื่อผู้จัดทำ : นายบูรชาติ ศิริเป็ง 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

โพสต์3 ก.ค. 2561 03:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

                     อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6

                     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น    จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา          นายสุชาติ  เวียงชัย

ปีที่ศึกษา       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น

โพสต์26 มี.ค. 2561 02:29โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

                            


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายลพชัย บัวชุม

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                             วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้รายงาน                 นายลพชัย   บัวชุม

สถานศึกษา              โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  อำเภอลอง จังหวัดแพร่

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

ปีการศึกษา              2559

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางนววรรณ วุฒิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

โพสต์7 ก.พ. 2561 00:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 00:42 ]

 ชื่อเรื่อง :      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้าและอากาศ

                     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา :  นางนววรรณ วุฒิ

ปีที่ศึกษา :    ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์ สุทธนะ

โพสต์21 ธ.ค. 2560 23:25โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฐภรณ์  สุทธนะ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์13 ต.ค. 2559 00:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 01:41 ]

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

โพสต์31 ส.ค. 2559 00:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 01:01 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
  • การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว ครู คศ.3 ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:56โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว
ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) 

  • การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • การเปรียบเทียบผลการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่านกับการสอนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม
รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

  • การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้คู่มือพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล
  • บทสรุปของผู้บริหาร

1-10 of 10