เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

โพสต์3 ก.ค. 2561 03:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

                     อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6

                     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น    จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา          นายสุชาติ  เวียงชัย

ปีที่ศึกษา       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
3 ก.ค. 2561 03:18
Comments