เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว ครู คศ.3 ร.ร.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

โพสต์29 พ.ย. 2558 01:56โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 01:56 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรมาลี เดือนดาว
ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) 

  • การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ ด้วยชุดกิจกรรมประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • การเปรียบเทียบผลการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะสื่อสารการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่านกับการสอนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6