AMSS++

http://www.ictphrae2.com/amssph2/index.php
ระบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนหนังสือรับรอง ให้ใช้ในระบบ AMSS++ ดังนี้
1. ล็อคอินด้วย Username/Password amss ของผู้ใช้
2. เข้าเมนู "บริหารงานทั่วไป" >> เมนู "ทะเบียนหนังสือราชการ"
3. เลือกเข้าระบบทะเบียนต่างๆที่ต้องการใช้งาน
4. แต่สำหรับ ทะเบียนหนังสือรับรอง ยังใช้ระบบเดิม คือ ระบบทะเบียนหนังสือรับรอง แต่มีลิงค์เข้าได้ในระบบAMSS เช่นกัน 
http://ictphrae2.com/amsshsch/index.php

Comments